• A PROGRAM
 • SZÓTÁR
 • BLOG
 • GALÉRIA
 • MAGAMRÓL
 • KAPCSOLAT
 • ÁLTALÁNOS SZEZŐDÉSI FELTÉTELEK

  Bevezetés

  Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Kis Csaba egyéni vállalkozó (mint Szolgáltató) által üzemeltetett cstraining.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) előfizethető szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételeket. A szolgáltatást abban az esetben vegye igénybe, ha az ÁSZF-ben foglaltakkal maradéktalanul egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azt. Az ÁSZF nem kerül iratként iktatásra, hanem a weboldalon elérhető módon, elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. Amennyiben a felhasználó a weboldal tartalmát olvassa, vagy regisztrál és előfizet, akkor az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  A szolgáltató adatai

  1. Kis Csaba egyéni vállalkozó (Szolgáltató)
  adószám: 68839851-1-51
  nyilvántartási szám: 52326161
  a nyilvántartásba bejegyző hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal
  számlaszám: 12082001-00614225-00100007
  telephely (postacím): 8411 Veszprém, Apród u. 4. fsz. 1.
  telefon: +36707737011
  e-mail: admin@cstraining.hu
  a szerződés nyelve: magyar

   

  2. A tárhely szolgáltató adatai:
  Versanus Kft.
  1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
  +3614301168
  www.versanus.eu

   

  Alapvető rendelkezések

  3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

  4. A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

  5. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

  6. A weboldalon előfizethető szolgáltatást 14 (tizennégy) évnél fiatalabb személy nem veheti igénybe.

  7. A weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni szigorúan tilos! Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása.

  8. Jelen ÁSZF 2019. december 01-től, visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF tartalmát. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi.

  9. A weboldal használata során a Felhasználók adatainak védelmére vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, amely a weboldalon, a „Jogi dokumentumok” menü alatt érhető el.

  A megvásárolható szolgáltatás

  10. A weboldalon a Felhasználó előfizethet a következő elektronikus tartalomra: - edzésprogram; - videótár; - a szakmai blog valamennyi közétett tartalma.

  11. Az előfizetés időtartama a vásárlás időpontjától számított 31 naptári nap. Az előfizetés egy vagy több alkalommal, korlátozás nélkül megújítható. Előfizetés megrendelése, illetve megvásárlása kizárólag online, a weboldal erre rendelt felületén keresztül lehetséges. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás körének és tartalmának bővítésére.

  12. Az edzésprogram tartalmazza az adott napra közétett napi edzést, valamint visszakereshető benne a megelőző három hét valamennyi edzése. A napi edzések a bemelegítés, az előkészítés, a végrehajtás és a levezetés részletes leírásából állnak.

  13. A videótár kategóriánként rendszerezett videókat tartalmaz amelyek bemutatják a mozgások és gyakorlatok helyes végrehajtásának a módját. A videók a weboldalon, a regisztrációt követően lejátszhatók.

  14. Az előfizetés hozzáférést biztosít a szakmai blog „Tagoknak” jelzéssel ellátott tartalmához.

  15. A weboldalon elérhető galériában megjelenített az edzésprogram illusztrálását célzó képek csak tájékoztató jellegűek.

  16. Az megvásárolható termék leírását és forintban értendő árát a Szolgáltató a weboldalon feltünteti. A weboldalon feltüntetett ár a teljes fizetendő összeg. A szolgáltatás online elektronikus tartalmú termék, így csomagolási és postaköltség nincs. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció feltételeiről és időtartamáról.

  A szolgáltatás előfizetése

  17. A szolgáltatás előfizetése a „Csatlakozom” illetve a "Most előfizetek" menüponton keresztül kezdeményezhető. A szolgáltatás előfizetéséhez a Felhasználó megadja a vezeték és keresztnevét, e-mail címét, a számlázási nevét és címét, valamint életkorát, továbbá egy általa választott belépési jelszót. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során megadja az általa választott fizetési módot, amely lehet átutalás vagy bankkártyás online fizetés.

  18. Átutalással történő fizetés esetén a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben feltüntetett bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően jogosult a Felhasználó előfizetőként a szolgáltatás igénybe vételére.

  19. Online bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül fizeti meg.

  20. Adatbeviteli hiba esetén a Felhasználó az előfizetői felületen visszaléphet és az adatokat módosíthatja. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó a regisztráció, valamint az előfizetés megrendelése során köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a megadott adatok valótlanok, vagy más személyhez köthetők, akkor a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatást.

  21. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új előfizetéshez ismét regisztrálnia kell. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

  22. A sikeres regisztrációról és előfizetésről a Felhasználó az általa megadott e-mail címre értesítést kap. Amennyiben ez a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, 48 (negyvennyolc) órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználómentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben kölcsönösen megállapodtak.

  A megrendelés, feldolgozása és a teljesítés

  23. A megrendelések, és jelentkezések feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A megrendelés, jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés, jelentkezés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

  24. Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 (kettő) munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül - köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

  25. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

  26. A szolgáltatás megvásárlása esetén a Felhasználó részére a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg.

  Az elállás joga

  27. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és lemondhat az előfizetésről. Ha a Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus levélben) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  28. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által a megrendeléskor fizetett költséget. A visszatérítés minden esetben a Felhasználó által megadott bankszámlára történik, ezzel kapcsolatban a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  29. Amennyiben a Felhasználó regisztrációt és az előfizetés első napjától számított 7-ik (hetedik) napot követően a felhasználónevével és a jelszavával belép a weboldalon az előfizetők számára elérhető felületre, akkor az a kifejezett beleegyezésnek minősül ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megkezdje. Ebben az esetben a Felhasználó elállási jogát elveszíti.

  Szavatosság

  30. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Szolgáltató megrendelés teljesítésének napjától legalább 31 naptári napig felel a Felhasználó felé a szolgáltatás folyamatos működőképességéért.

  31. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  32. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Panaszkezelés

  33. A Szolgáltató részére a szolgáltatással kapcsolatos panaszt a Felhasználó az ÁSZF 1. pontjában meghatározott kapcsolattartási lehetőségek valamelyikének igénybe vételével nyújthat be.

  34. A Szolgáltató a panasz kezelésének, kivizsgálásának eredményéről a panaszt benyújtó Felhasználót e-mailben tájékoztatja.

  Visszatérítési garancia

  35. A Szolgáltató a Felhasználó részére hétnapos pénz-visszatérítési garanciát biztosít. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelésének napjától számított 7 (hét) napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és lemondhat az előfizetésről, abban az esetben is, amennyiben a szolgáltatás használatát megkezdte, azaz a felhasználónevével és a jelszavával egy vagy több alkalommal az oldalra belépett.

  36. Ha a Felhasználó a pénzvisszatérítési garanciával élni kíván, ezt a szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus levélben a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett e-mail címre, a Szolgáltató részére. A Felhasználó határidőben gyakorolja a pénzvisszatérítési garanciához való jogát, ha az előfizetés első napjától számított 7-ik (hetedik) nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  37. Ha a Felhasználó él a visszatérítési garancia lehetőségével, akkor a Szolgáltató az ÁSZF 29. pontjában leírt módon jár el.

  Vegyes rendelkezések

  38. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét.

  39. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
  - a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  - nem természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
  - természetes személy Felhasználó elhalálozásával,
  - a felek közös megegyezésével.

  TETSZIK AMIT LÁTTÁL ÉS OLVASTÁL?
  CSATLAKOZZ A PROGRAMHOZ